Oudervereniging

Het bestuur van de Oudervereniging helpt niet alleen mee met de organisatie van activiteiten. Ze steunt de school ook financieel t.b.v. de kinderen. Om deze activiteiten mogelijk te maken vraagt de Oudervereniging ieder jaar aan u een vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en bestuursleden. Tijdens de jaarlijkse "Algemene Vergadering" worden de leden van de vereniging gekozen/herkozen. Alle ouders worden na inschrijving van hun kind(eren) automatisch lid van de vereniging. 
 
Ouderbijdrage
Op school komen activiteiten voor waarvoor wij geen bijdrage van het Rijk ontvangen. Hierbij valt o.a. te denken aan sinterklaas, schoolreis, carnaval etc. Toch zijn het belangrijke zaken, die bepalend zijn voor een gezellige sfeer op school. Om deze activiteiten te kunnen organiseren vragen wij een ouderbijdrage van € 25,- per kind per schooljaar.  Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage kunnen wij deze extra sfeer verhogende activiteiten niet organiseren. Wanneer de bijdrage niet betaald wordt kan een kind, helaas, niet aan alle activiteiten deelnemen, zoals het schoolreisje.  Wij zullen de ouders in dat geval op de hoogte brengen. Kinderen die na 1 januari komen, betalen een aangepast bedrag. De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de oudervereniging. Deze wordt gecontroleerd door een kascontrole commissie en legt op de jaarvergadering verantwoording af. Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt u gevraagd de bijdrage via een automatische machtiging te betalen. Via het Nieuwsblad wordt u geïnformeerd wanneer het bedrag van uw rekening afgeschreven wordt. 

Wanneer u moeite heeft met betalen van uw ouderbijdrage
Sinds maart 2016 is Stichting Leergeld Venray actief. Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen. Wij willen dat ook deze kinderen de kans krijgen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld een excursie of een schoolkamp. Leergeld helpt als daar even geen geld voor is. Want kinderen die meedoen tellen mee en maken nieuwe vriendjes. Samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen! Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals gemeente, voor u beteken. En wat kan Leergeld voor u doen. 
U kunt zelf een aanvraag doen op onze site www.leergeldvenray.nl  Voor meer informatie: 06 24383279 (ma en woe tussen 10:00-12:00 uur) info@leergeldvenray.nl postbus 70, 5800 AB Venray

Bestuur Oudervereniging                    
Maurice Brons                    Voorzitter                  tel. 06-30697309    
Suzanne Peeters                Penningmeester                 
Erik Hovius                            Secretaris                  

                                    
De data van de vergaderingen staan vermeld in het Nieuwsblaadje. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom. De OV is voor u in ieder geval een mogelijkheid om samen met andere ouders een positieve bijdrage te leveren aan de school van uw kind(eren).
Bent u nieuwsgierig, heeft u kritiek of is er iets onduidelijk? Neemt u dan contact op met iemand uit een van de geledingen of met de groepsleerkracht, de locatieleider of de directeur. 
E-mail OV; ov@deklimboomvenray.nl    
Powered by BasisOnline