Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van de personeelsleden. Deze MR-leden worden gekozen door hun achterban langs de weg van verkiezingen.
De MR overlegt met de directie over het financieel-onderwijskundig- en organisatorisch beleid van SPOV. De directeur heeft hierbij een adviserende rol.
 
Denk hierbij aan: 
  • Besteding van financiële middelen, gebruik van het gebouw
  • Vaststelling vrije- en vakantiedagen
  • Aannamebeleid nieuwe leerlingen
  • Procedures omtrent benoemingen nieuwe personeelsleden
  • Vaststelling van het Koers(school)plan.
Leden Medezeggenschapsraad
Team                    Irma Hovens, Sandy van Vegchel, Nicole Steeghs
Ouders               Monique Faassen, Mariska Giliam,  Lara Voermans, Vincent Smolders

De MR heeft  instemmingrecht en/of adviesrecht.
De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar, maar de MR kan daarnaast nog een besloten vergadering beleggen. 
De data van de vergaderingen van de MR staan vermeld in het Nieuwsblaadje.
Behalve een MR beschikt SPOVenray over een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de geledingen van alle scholen van SPOVenray.                                  
De MR is voor u in ieder geval een mogelijkheid om samen met andere ouders een positieve bijdrage te leveren aan de school van uw kind(eren). Bent u nieuwsgierig, heeft u kritiek of is er iets onduidelijk? Neemt u dan contact op met iemand uit een van de geledingen of met de groepsleerkracht, de locatieleider of de directeur. 
E-mail MR; mr@deklimboomvenray.nl 
Powered by BasisOnline